Inkoop- en bouwvoorwaarden

Onze leveranciers en aannemers verwijzen we graag naar onze richtlijnen voor samenwerking en uitvoering op het gebied van inkoop en onze huisregels en bouwvoorwaarden.

Inkoopvoorwaarden uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht hanteert inkoopvoorwaarden bij de aanschaf van goederen en diensten. Deze inkoopvoorwaarden gelden voor al onze leveranciers. Oudere versies van de inkoopvoorwaarden kunnen bij de afdeling inkoop worden opgevraagd via inkoop@umcutrecht.nl

Inkoop

De afdeling Inkoop verzorgt het gehele inkoopproces voor het UMC Utrecht met betrekking tot de aanschaf van goederen en diensten. De afdeling bestaat uit 3 teams die verantwoordelijk zijn voor achtereenvolgens Medisch & Laboratorium, Facilitair en Tactische inkoop en ondersteuning. In nauw overleg met de interne gebruiker(-sgroepen) worden contracten afgesloten met leveranciers. Ook initieert de afdeling Inkoop zeer regelmatig (Europese) Aanbestedingen en Elektronische Veilingen.

Inkooporders

De verzending van inkooporders voor het leveren van goederen en diensten wordt verzorgd door onze procure partner GHX Europe. De leverancier ontvangt een email met daarin de mogelijk om de order digitaal op te halen. Hiermee wordt de orderontvangst direct geregistreerd. Nieuwe leveranciers willen we erop attent maken dat deze mails mogelijk in eerste instantie in de spam box kunnen belanden. 

Goederen afleveren

UMC Utrecht
Afdeling goederenontvangst
Locatie Overvecht
Hudsondreef 22
3565 AV Utrecht

Op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 14.00 uur.

Voor bepaalde leveringen geldt een ander afleveradres (spoedorders, medicijnen, nucleaire artikelen, levensmiddelen). Het afleveradres staat op uw orderformulier. Alleen op afspraak kunt u goederen leveren bij het ziekenhuis:

UMC Utrecht
Afdeling goederenontvangst AZU
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

Het laad- en losperron bevindt zich onder de hoofdingang.

Facturatie

Facturen kunnen digitaal worden aangeboden via credfact@umcutrecht.nl onder vermelding van het UMCU ordernummer en contractnummer (indien van toepassing).

Recall/veiligheidsmelding uitklapper, klik om te openen

In geval van een Recall/veiligheidsmelding dient Leverancier altijd onmiddellijk na bekendwording van de noodzaak of aanleiding daartoe, doch uiterlijk binnen 24 uur het UMC Utrecht te informeren. De melding van de recall/veiligheidsmelding wordt door Leverancier aan de assortimentscoördinator en inkoopteam medisch doorgegeven op onderstaande emailadressen: meldpuntinkoop-2@umcutrecht.nl.

Contact en bereikbaarheid uitklapper, klik om te openen

Inkoop

Factuuradres

UMC Utrecht
Afdeling crediteurenadministratie
Huispost FAC.9.08
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Telefoonnummer crediteurenadministratie: 088 756 7890
Emailadres voor digitale facturen: credfact@umcutrecht.nl

Postadres

UMC Utrecht
Afdeling inkoop
Huispost Y. 00.1.28
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Telefoonnummer goederenontvangst Heidelberglaan: 088 756 1199
Emailadres voor orderbevestigingen: inkooporders@umcutrecht.nl 

KvK-nummer UMC Utrecht: 30244197
BTW-nummer UMC Utrecht: NL 004.205.315.B01
EORI-nummer UMC Utrecht: NL004205315

Route en parkeren

Routebeschrijving naar Inkoop

 • Inkoop bevindt zich in bouwdeel Y, ‘de Zandplaat’.
 • Vanaf de hoofdingang van het UMC Utrecht loopt u in ongeveer 10 minuten naar dit gebouw.
 • Vanaf de bushalte volgt u de borden Hoofdingang (trap op). 
 • Komt u met de auto? Volg dab de borden Hoofdingang via de traverse.
 • Zodra u de rode draaideuren (hoofdentree) door bent loopt u rechtdoor.
 • Aan uw rechterhand passeert u de receptie.
 • Vervolgens volgt u de borden naar bouwdeel Y.
 • U komt bij liftplein B. Hier neemt u de lift en gaat u een verdieping naar beneden  (laag 0).
 • Volg nu opnieuw de borden met ‘bouwdeel Y’
 • Aan het einde van de gang gaat u na de schuifdeuren naar rechts door de deuren naar buiten.
 • U vervolgt uw weg naar links en volgt het pad (afbeelding B) tussen het hek en het witte gebouw (bouwdeel W)
 • Recht voor u ziet u het gebouw van bouwdeel Y (de Zandplaat).
 • U vindt de ingang aan het einde van het pad aan uw rechterhand.

Bouwvoorwaarden uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht hecht grote waarde aan de veiligheid van mensen (patiënten, bezoekers, medewerkers, studenten en derden). Ook de zorg voor het milieu staat bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat er bij bouwprojecten, renovaties en werkzaamheden aan technische installaties op een veilige en verantwoorde manier wordt gewerkt. Door u én door ons.

Veilig werken, veilig bouwen

Download de brochure Huisregels voor opdrachtnemers:

De algemene inkoopvoorwaarden van het UMC Utrecht vind je onder Inkoopvoorwaarden.

Verklaring omtrent het gedrag

Iedereen die werkzaamheden uitvoert voor het UMC Utrecht moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bezitten. Deze verplichting geldt niet alleen voor UMC-medewerkers, maar ook voor mensen die in dienst zijn van externe partijen en (tijdelijk) werken in het ziekenhuis. Deze verklaring kunt u aanvragen via uw gemeente. Het UMC Utrecht controleert dit steekproefsgewijs.

We vragen onze opdrachtnemers en eventuele onderaannemers om de overlast voor patiënten, medewerkers en bezoekers tot een minimum te beperken.  Ook hechten we eraan dat bouw- en renovatieprojecten worden uitgevoerd op een manier die het milieu ontziet.

Het managementteam van het facilitair bedrijf van het UMC Utrecht heeft een aantal huisregels opgesteld waaraan opdrachtnemers zich moeten houden als ze werkzaamheden uitvoeren in of om de gebouwen van het ziekenhuis. Ze gelden niet alleen voor de projectleider of montageleider, maar ook voor de monteur op de werkvloer. U ontvangt deze huisregels van uw opdrachtgever. Ze horen bij de algemene inkoopvoorwaarden van het UMC Utrecht.

Veiligheid voor patiënten

Bijzondere omstandigheden

 • Een ziekenhuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week in bedrijf.
 • Er zijn veel (ernstig) zieke en herstellende mensen aanwezig, mensen die extra kwetsbaar zijn voor stof, schimmels, schadelijke stoffen en lawaai.
 • Veel van onze patiënten zijn niet mobiel en kunnen zichzelf niet redden bij een calamiteit.
 • Levensreddende medische handelingen zoals operaties, beademing en hartbewaking mogen niet onderbroken worden.
 • In het ziekenhuis is veel geavanceerde medische apparatuur aanwezig. Deze gevoelige apparatuur kan gemakkelijk beschadigd raken.

Risico’s bij bouwprojecten in het ziekenhuis

Bij een groot, academisch ziekenhuis als het UMC Utrecht is er sprake van bijzondere omstandigheden en risico’s. Tijdens bouw- en renovatiewerken in ziekenhuizen is er namelijk een verhoogd risico op overlast, besmetting, verstoring en calamiteiten. Het is belangrijk dat u zich daarvan bewust bent. De huisregels van het UMC Utrecht zet een aantal risico’s en richtlijnen uiteen die gezien de specifieke situatie van het ziekenhuis extra aandacht verdienen.

Bijzondere risico’s tijdens bouwwerkzaamheden in het ziekenhuis

 • brand
 • onderbreking van de stroomvoorziening en de noodstroom
 • besmetting van steriele ruimten (zoals operatiekamers) met stof of sporen van schimmels
 • geluidsoverlast door bouwwerkzaamheden
 • besmetting met radioactief materiaal

Huisregels voor opdrachtnemers van het UMC Utrecht

Risicogevoelige ruimten

Operatiekamers, intensive care en laboratoria zijn voorbeelden van ruimten waar extra zorgvuldig gewerkt moet worden. Dat geldt ook voor afdelingen waar wordt gewerkt met radioactieve stoffen. Deze ruimten zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel. Om besmetting van de ruimte te voorkomen gelden hier extra richtlijnen.

 • Vraag eerst toestemming voordat u de ruimte betreedt
 • Draag beschermende kleding
 • Houdt u aan de hygiënecode
 • Volg altijd de instructies van de stralingsdeskundige of veiligheidscoördinator op
 • Laat gereedschap en bouwmaterialen niet onbeheerd achter

Algemene richtlijnen

 • Beperk hinder door geluid, geur, trillingen, stof en dampen
 • Respecteer de rusttijden van onze patiënten (tussen 18.00 uur en 8.00 uur en ‘s middags)
 • Houd de toegangswegen tot het ziekenhuis vrij
 • Scherm de bouwplaats zorgvuldig af
 • Ruim puin, stof en afval op de bouwplaats na elke werkdag op
 • Voorkom besmetting, let op uw persoonlijke hygiëne
 • Gebruik nooit de rode stopcontacten (noodstroom)
 • Stel geen bedrijfsstoffen buiten werking
 • Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit zonder toestemming
 • Wees alert op asbesthoudende materialen in het AZU. Lees veilig werken met asbest.

Duurzaam bouwen

Het UMC Utrecht heeft procedures ontwikkeld voor duurzaam bouwen. Deze procedures gelden ook voor (onder)aannemers.

 • Voorkom bodemverontreiniging door afvalstoffen retour te nemen
 • Voorkom de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht
 • Geen schadelijke stoffen lozen in het riool of het oppervlaktewater
 • Beperk de opslag van bouwmaterialen en gereedschappen op het terrein
 • Maak werkbare afspraken over het afvoeren van bouwafval
 • Opslag van gevaarlijke stoffen en brandbare materialen mag alleen na toestemming
 • Houdt u aan de parkeerregels

Hoe werken wij? uitklapper, klik om te openen

De afdeling Bouwprojecten & Inrichting van het Facilitair bedrijf is verantwoordelijk voor bouwprojecten op het terrein van het UMC Utrecht. Bij de start van een project ontvangt de opdrachtnemer van ons alle relevante documenten, waaronder de huisregels van het UMC Utrecht.
Het is de taak van de aannemer om ervoor te zorgen dat zijn mensen op de werkvloer op de hoogte zijn van deze afspraken en zich eraan houden. Daarbij kan hij gebruik maken van de informatie op deze website.
Tijdens zowel de ontwikkelfase als de uitvoeringsfase is er intensief overleg tussen het projectteam van de aannemer en het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht stelt een toezichthouder aan, die onder meer de naleving van de huisregels controleert.

Hij maakt met alle partijen afspraken over veiligheid, het minimaliseren van de overlast en milieubewust bouwen. Hoe intensief het toezicht zal zijn, hangt van verschillende factoren af, zoals de omvang van het bouwproject en de locatie van de werkzaamheden.
Bij grootschalige bouw- en renovatieprojecten zijn meerdere partijen betrokken, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van de aannemer. Zijn er klachten over bijvoorbeeld geluidsoverlast, dan zal de toezichthouder dit tijdens het werkoverleg ter sprake brengen. Het kan zijn dat de afspraken met de aannemer over bijvoorbeeld de werktijden aangepast moeten worden.
Zijn er contrasterende belangen rond een bouwproject, dan is het uitgangspunt van het UMC Utrecht helder: de patiënt staat centraal.

Veilig werken met asbest uitklapper, klik om te openen

Het AZU is het grootste en oudste gebouw van het UMC Utrecht. Bij de bouw van het AZU is op een aantal plaatsen asbest gebruikt. We weten precies welke plaatsen dit zijn. Dit asbest levert geen gevaar op voor uw gezondheid, omdat de asbestvezels zich niet los in de lucht bevinden. U loopt dus niet het risico om losse asbestvezels in te ademen als u zich in een ruimte met asbesthoudende materialen bevindt. Wel is het van belang dat u goed op de hoogte bent van de plaatsen waar het asbest zich bevindt en dat u weet hoe u hiermee om moet gaan.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Lange tijd was asbest een populair materiaal in de bouw, omdat het sterk, slijtvast en isolerend is. Daarom werden asbesthoudende materialen in het verleden veel gebruikt. 

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Asbestvezeltjes kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en longkanker veroorzaken. Meestal zitten er jaren tussen het inademen van asbestvezels en het moment van ziek worden. In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo’n 600 mensen aan kanker die is veroorzaakt door blootstelling aan asbest.
We vinden het belangrijk dat op een veilige en verantwoorde manier kunt werken in het AZU. Ook willen we niet dat gebonden asbestvezels losraken en in de lucht terecht komen. Daarom is de asbestinstructie opgesteld. De instructie bestaat uit vier korte films. U ziet de plaatsen waar het asbest zit en krijgt duidelijke uitleg over wat u wel en (vooral) niet mag doen met de asbesthoudende materialen. U mag asbest bijvoorbeeld nooit lostrekken, doorboren of bewerken. Ook moet asbest zeer zorgvuldig worden verpakt en afgevoerd.

Waar bevindt het asbest zich?

 1. In stroken bij de verloren bekisting in de buurt van de stortnaden van de vloeren. U herkent ze aan de afwijkende kleur van het beton.
 2. In bekistingstelplaatjes van 15 x 15 cm. Deze plaatjes zijn herkenbaar door hun afwijkende kleur en structuur.
 3. Bij de oude, centrale stofzuiginstallatie. Let op bij het verwijderen van de vloerputten tijdens renovaties. Aan de onderzijde van de putten bevindt zich soms een asbesthoudende afdekpasta.
 4. Ook enkele vochtwerende stroken in de gemetselde gevels in de lichtstraten van de O-laag zijn asbesthoudend.
 5. Tot slot kunnen pakkingen van leidingen asbest bevatten.

Bij twijfel: bel ons!

Twijfelt u of bepaalde materialen die u wilt bewerken asbest bevatten?
Neemt u dan, vóórdat u met uw werkzaamheden begint, contact op met het facilitair bedrijf, cluster gebouwenbeheer & inrichting. Wij helpen u verder.

Telefoonnummer: 088 75 539 90 De afdeling is bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur

Astbestinstructie in beeld

De asbestinstructie van het UMC Utrecht bestaat uit vier films. Bekijkt u eerst de algemene introductie. Daarna kunt u eventueel de films bekijken die van toepassing zijn op de werkzaamheden die u binnen het UMC Utrecht/AZU gaat uitvoeren.

Instructie asbest

Werkzaamheden installaties

Werkzaamheden boven plafonds

Werkzaamheden bouwprojecten

Vragen over bouwvoorwaarden?

Hebt u vragen of opmerkingen of de huisregels voor opdrachtnemers? Zijn bepaalde richtlijnen niet duidelijk of twijfelt u over de juiste handelswijze? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon  van het cluster veilige werkomgeving.

Het cluster veilige werkomgeving is verantwoordelijk voor een veilig UMC Utrecht voor alle gebruikers. We controleren en handhaven bestaande wet- en regelgeving en afspraken, ontwikkelen veiligheidsbeleid, beheren veiligheidsvoorzieningen en het bedrijfsnoodplan en assisteren bij incidenten.

Veiligheidsplatform@umcutrecht.nl

Calamiteit? Bel het noodnummer! uitklapper, klik om te openen

Calamiteit? Bel het noodnummer!
Brandmelding / reanimatieteam088 75 777 77
Via mobiele telefoon088 75 666 22
Spoedeisende hulp 088 75 666 66
Bedrijfsbrandweer088 75 666 33
Beveiliging088 75 666 22
Cluster gebouwenbeheer &
inrichting 
088 75 539 90
Cluster energievoorziening088 75 571 77 
Cluster logistiek 088 75 572 14
Afdeling stralingsbescherming 088 75 518 40
P&O Gezondheid088 75 564 00
Prikincidenten088 75 564 00
Afdeling ziekenhuishygiëne &
infectiepreventie 
088 75 565 38
Afdeling inkoop088 75 611 99
Algemeen telefoonnummer UMC Utrecht088 75 555 55

Inkoop en bouwvoorwaarden maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet